top
logo

Obecni Goście

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

            WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW
       TCZEWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK AKADEMICKI 2017/2018
                               Z DNIA 18 MARCA 2019R

 

       Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem

należącym do sektora Organizacji Pozarządowych, działającym już 14 rok

na rzecz seniorów z Tczewa i powiatu tczewskiego.

       Prawnie, Stowarzyszenie jest to dobrowolne, samorządne, trwałe

zrzeszenie o celach niezarobkowych /art.2,ust.1 Prawo o

Stowarzyszeniach/.

      Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tczewie, został

zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22.05.2006 roku.

Zarząd TUTW opiera swoją działalność na realizacji zadań publicznych

dofinansowanych ze środków Gminy Miejskiej w Tczewie , Powiatu

Tczewskiego oraz wkładu własnego słuchaczy. Praca członków Zarządu

polega wyłącznie na wolontariacie, czyli dla osiągnięcia celu społecznego

zapisanego w statucie stowarzyszenia.

      Do głównej działalności statutowej TUTW należy organizacja cyklu

wykładów z różnych dziedzin wiedzy, między innymi medycyny, prawa,

historii, filozofii, etyki, architektury, psychologii, działalności organów

samorządowych, sztuki, kultury, rehabilitacji zdrowotnej, komunikacji

międzykulturowej i osobowej.

      W roku akademickim 2017/ 2018 roku przeprowadzono 20 wykładów

i spotkań, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W minionym roku do

Uniwersytetu przystąpiło 59 osób. Łącznie na dzień 31.12.2018

zarejestrowano 307 osób z czego 194 osoby z opłaconymi składkami, są

to członkowie aktywnie biorący udział w realizowanych na rzecz seniorów

działaniach TUTW. Należy podkreślić, że jesteśmy jednym z nielicznych

uniwersytetów działających jako Stowarzyszenie, nie pobierający

dodatkowych opłat za udział w zajęciach takich jak: wykłady, nauka

języków obcych, kursy komputerowe, gimnastykę na sali i w basenie.

 

   W roku 2018 opracowano i zrealizowano następujące projekty:

 

     „Aktorzy Trzeciego Wieku celebrują stulecie odzyskania

Niepodległości"–  zadanie dofinansowano z dwóch źródeł;

- z dziedziny: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- ze środków Powiatu Tczewskiego na rok 2018 oraz z dziedziny Kultury i

Ochrony Dziedzictwa Narodowego ze środków Gminy Miejskiej w Tczewie

na rok 2018. Powyższe zadanie publiczne zrealizowano w terminie od

1.03 2018r do 29.12. 2018r.

Rzeczywisty koszt całego zadania wyniósł 15.198,- zł w tym: pokryty z:

- z otrzymanej dotacji z Powiatu Tczewskiego w kwocie zł: 5.500,-;

- z otrzymanej dotacji z Gminy Miejskiej w Tczewie w kwocie zł: 6,500,-

- z wkładu osobowego/ świadczenia wolontariuszy i praca społeczna

członków wycenionego na kwotę zł. 3.198,- , co daje 21,04% do całości

zrealizowanego zadania.

Do wykonania zadania, tj. prowadzenia warsztatów teatralnych, utworzenia

materiału medialnego i stworzenie spektaklu pt. „LEKCJA WOLNOŚCI”

zaangażowano p. Piotra Weintz, reżysera, scenarzystę i choreografa, z

którym sporządzono umowę o dzieło oraz umowę cywilnoprawną.

Ponadto w ramach wolontariatu pracę wykonywali: uczestnicy warsztatów

teatralnych, księgowa p. Irena Czerwińska oraz koordynator p. Maria

Banna.

Spektakl teatralny pn „Lekcja Wolności” w wykonaniu aktorów- studentów

TUTW, wystawiony został na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

dla społeczności miejskiej i powiatowej. Beneficjentami projektu byli

seniorzy 60+ z miasta i powiatu tczewskiego, słuchacze Tczewskiego

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki udziałowi w realizowanym zadaniu

publicznym zapoznali się z twórczością teatralną i nowatorskimi

działaniami kulturalnymi. Stworzenie teatru, dało możliwość wyjścia na

scenę , zaktywizować się, posiąść umiejętność komunikacji i

autoprezentacji. Informacje o wydarzeniu kulturalnym ukazały się w

mediach; Telewizja Kablowa TETKA, Nasz Tczew, gazetach lokalnych,

Panoramie Miasta, kilkakrotnie w Kociewskim Kurierze Tczewskim.

         „Senior z pasją w nowej odsłonie- warsztaty rękodzieła artystycznego

TUTW” kontynuacja projektu sprzed lat – z dziedziny - Kultura i Ochrona

Dziedzictwa Narodowego.

Powyższe zadanie publiczne zrealizowano w terminie od 1.02 2018r do

31.12 2018r. Rzeczywisty koszt całego zadania wyniósł 4.489,13 zł w tym:

pokryty ze środków Gminy Miejskiej w Tczewie na rok 2018,

w wys. 2.000,- zł., środków finansowych własnych: 344,13 oraz wkładu

osobowego/ świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

wycenionego na kwotę zł.: 2.145, co stanowi 47,78% całości zadania.

Do realizacji projektu zaangażowano wyłącznie w ramach wolontariatu:

2 trenerów Marię Baltrukas i Zofię Gąsiorowską oraz koordynatora Marię

Banna i wykonawcę sprawozdania medialnego Ryszarda Machnickiego.

       Celem głównym zrealizowanego zadania było, kontynuowanie

edukacji i stałego doskonalenia umiejętności w wykonywaniu różnych

form rękodzieła artystycznego podczas zajęć na warsztatach, uczestnicy

mieli okazję zapoznać się ze sztuką plastyczną na Kociewiu w okresie

XX wieku, miało to wpływ również na wykonywania prac malarskich w

plenerze. Jako jedno z wielu czynności uczestnicy warsztatów rękodzieła

artystycznego wykonali ozdobne zakładki do książek dla dzieci ze Szkoły

Podstawowej Nr5, które wręczono podczas uroczystości szkolnej –

pasowanie na ucznia pierwszoklasistę. Natomiast uczestnicy warsztatów

malarskich wykonali na zakupionych z projektu koszulkach element

kwiatowy, posługując się sztuką malarską. Koszulki będą służyły jako

pokaz umiejętności naszych studentów podczas spotkań integracyjnych.

Zajęcia warsztatowe odbywały się w pomieszczeniu Fabryki Sztuk -

współpartnera projektu, który od lat wspiera naszą działalność poprzez

możliwość korzystania z pomieszczenia na cele realizowanego zadania

publicznego pn.„Senior z pasją w nowej odsłonie- kontynuacja

warsztatów rękodzieła artystycznego TUTW”. Wyjazd uczestników

warsztatów rękodzieła artystycznego i malarskiego do malowniczych i

pobliskich miejscowości pozwolił na nabycie umiejętności i możliwości

nauczenia się sztuki malarskiej w plenerze. Beneficjentami projektu są

słuchacze TUTW w ilości 35 osób.

Udział w warsztatach zakończył się wystawą prac autorskich podczas

spotkań okazjonalnych w placówkach kulturalnych ,spotkaniach

integracyjnych oraz zorganizowanych przez Fabrykę Sztuk miejskich

kiermaszach w Tczewie.

„Aquabike - nowatorska forma rehabilitacji i gimnastyka

usprawniająca dla niepełnosprawnych seniorów 60+” –

zadanie dofinansowano z dwóch źródeł:

I/ w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej,

popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania

czasu, ze środków finansowych Powiatu Tczewskiego na rok 2018;

II/ w zakresie Ochrony Zdrowia- ze środków finansowych Gminy

Miejskiej w Tczewie na rok 2018.

     Powyższe zadanie publiczne zrealizowano w terminie od

1.02 2018r do 31.12 2018r. Rzeczywisty koszt całego zadania

wyniósł 9.130,- zł w tym: pokryty, z otrzymanej dotacji z Powiatu

Tczewskiego w kwocie zł: 4.480,- z Gminy Miejskiej w Tczewie w

wys. 4.000,- zł. oraz wkładu osobowego /świadczenia

wolontariuszy i praca społeczna członków wycenionego na kwotę

zł 650,- co daje 7,12% całości zadania. Beneficjentami projektu

byli słuchacze, w tym niepełnosprawni seniorzy 60+ TUTW.

Zajęcia z Aqubike – czyli ćwiczenia w basenie przy użyciu

specjalistycznych rowerków zanurzonych w wodzie odbywały się

w TCSiR – współpartnera projektu wg ustalonego planu.

Uczestnicy , seniorzy 60+ mieli okazję jako pierwsi w Tczewie

zapoznać się z nowatorską formą rehabilitacji i kontynuować w

r.2018. W zajęciach uczestniczyły 42 osoby plus 10 osób

nieodpłatnie korzystało z pływalni.

      W zajęciach z zakresu gimnastyki usprawniającej na Sali

gimnastycznej w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji -

współpartnera projektu - brało udział 90 osób seniorów 60+.

Ogółem z realizacji zadania skorzystały 142 osoby, słuchacze

TUTW. Zajęcia odbywały się wg ustalonego planu. Udział w

zajęciach rozbudził świadomość aktywnego i zdrowego stylu

życia, zmieniając stereotypy o człowieku starszym. W wyniku

realizacji zadania publicznego nastąpiła poprawa kondycji

ruchowej, układu krążenia, układu oddechowego.

Odpowiedzialni za realizacje zadań byli Maria Banna –

koordynator oraz Irena Czerwińska sporządzający sprawozdanie

finansowe

      Dzięki budżetowi Gminy Miejskiej i Powiatu Tczewskiego ,

Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku mógł zrealizować

powyższe zadanie publiczne. Liczba chętnych studentów do

wzięcia udziału w zajęciach stale wzrasta. Z uwagi na trudności

w uzyskaniu miejsc na przysługującą osobom niepełnosprawnym

rehabilitację, studenci wnosili o zwiększenie ilości zajęć.

Za przygotowanie wszystkich wniosków i koordynowanie

całością realizacji zadań publicznych odpowiedzialna była Maria

Banna, członek Zarządu. Za kompleksowe rozliczanie wszystkich

dofinansowanych zadań publicznych, odpowiedzialną była Irena

Czerwińska, członek Zarządu. Za bieżące sporządzanie

materiałów i sprawozdań w postaci nagrań na płytkę CD,

odpowiedzialny był Ryszard Machnicki, członek Zarządu.

Powyższą pracę wykonywano w ramach wolontariatu.

 

                   Realizowane zadania poza projektowe

 

W roku 2018 słuchacze brali udział w :

-zorganizowanej kolejnej Powiatowej Spartakiadzie Seniorów w Tczewie.

     Współorganizatorami byli: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji,

Powiatowe Centrum Sportu, Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku;

miejscem realizacji była Hala Sportowa przy ul. Królowej Marysieńki w

Tczewie. Koszt realizacji pokryto ze środków Powiatu Tczewskiego,

wspomagająco z Urzędu Miasta i Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji

oraz środków własnych. Do pomocy zaangażowali się wolontariusze

wykonując pracę społeczną. Beneficjentami projektu byli seniorzy w wieku

60+, reprezentujący 3 Uniwersytety Trzeciego Wieku: Tczew, Gniew i

Pszczółki oraz seniorów Związku Emerytów i Rencistów w Tczewie.

Odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizację imprezy byli członkowie

Zarządu panie: Maria Witkiewicz i Maria Adamczyk;

- udział w spacerach po okolicach Tczewa i Nordik Walking;

- udział w zorganizowanych jednodniowych, wyjściach i wyjazdach do kina,

teatru i muzeów, opery ,oraz innych propozycjach wynikających z bieżącej

działalności TUTW na rzecz seniora.

Przygotowanie całej bazy danych i przesyłanie informacji oraz

zorganizowanie wyjazdów byli członkowie Zarządu panie: Irena Bornowska

i Felicja Paszek.

– udział w spotkaniach z poezją i promocją książek proponowanych przez

MBP w Tczewie odpowiedzialna była słuchaczka TUTW, poetka pani Zofia

Daniel ;

- udział w wystawach i wernisażach organizowanych przez Fabrykę Sztuk

w Tczewie;

- Udział w warsztatach komputerowych organizowanych przez Fabrykę

Sztuk;

- udział w zajęciach nauki j. angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego;

- udział w proponowanych i prowadzonych przez FIS zajęciach na rzecz

seniorów m.in. kawiarenka, muzykoterapia, spotkania integracyjne.

        W uniwersytecki kalendarz imprez integracyjnych wpisuje się

coroczny styczniowy wyjazd weekendowy połączony z rekreacją do

Ośrodka Dobry Brat w Osieku. W wyjeździe uczestniczy stała ilość osób

- 55 słuchaczy TUTW. Odpowiedzialna za organizację była Maria Banna

– członek Zarządu.

Grupa studentów wzięła udział we wspólnym śpiewaniu kolęd dla chorych

w Tczewskim Hospicjum, zorganizowanym przez dr Wojciecha Dżeżdżona

Popularnością cieszy się organizowany przez pana Stefana Kukowskiego

Marsz trzech Króli, w którym licznie uczestniczą słuchacze TUTW.

        W minionym roku, słuchacze chętnie brali udział w życiu kulturalnym

wynikającym z kalendarza wydarzeń organizowanych przez miejskie

organizacje kulturalne. Dzięki współpracy i pomocy finansowej ze środków

Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej w Tczewie, dobrej współpracy z

powołaną, jako ciało konsultacyjno – doradcze Zarządu Radą Senatu,

instytucjami kulturalnymi i sportowymi, szkołami - pozwoliło Tczewskiemu

Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na prawidłową realizację programu

działań na rzecz słuchaczy – studentów - seniorów 60+ z miasta i powiatu

tczewskiego.

 

      Poza projektami studenci – słuchacze TUTW zwiększali swoją

  aktywność poprzez udział w proponowanych przez inne podmioty

                                         projektach.

         Zarząd podpisuje umowy z wykonawcami projektów dofinansowanych

z zasobów finansowych Unii Europejskiej.

       Od lutego 2018r, na szeroką skalę korzystamy z realizacji programu

projektu „Szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wnioskodawcą jest - Diecezja Pelplińska Partnerami są: Gmina Tczew

oraz Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Okres realizacji projektu,

to : 02.01. 2018 – 31.12.2020

Uczestnicy projektu korzystają z różnorodnych zajęć, są to m.in. zajęcia

komputerowe, warsztaty teatralne, warsztaty rękodzielnicze, sztuka

wizażu, nauka tańca, gimnastyka, Nordic Walking, spotkań i wyjazdów

kulturalnych i integracyjnych oraz szeregu innych atrakcji. Podjęliśmy

również współpracę ze Szkołą Języków Obcych.

W bieżącym 2019 r. rozpoczęliśmy realizację zadań publicznych na które

otrzymaliśmy dofinansowania.

Projekty:

- „Aktorzy Trzeciego Wieku zarażają humorem” - na realizację zadania

publicznego Gmina Miejska w Tczewie dofinansowała kwotę zł. 9.000,

oraz Powiat Tczewski kwotę zł.6.000,-zł;

- „Seniorzy TUTW spełniają marzenia ” – na realizację zadania

publicznego Gmina Miejska w Tczewie dofinansowała kwotę zł. 2.500,-;

-„Aquabike – nowatorska forma rehabilitacji i gimnastyka usprawniająca

dla niepełnosprawnych seniorów 60+” – na realizację zadania publicznego

Powiat Tczewski dofinansował kwotę zł.4.480,-;

-„Aquabike – nowatorska forma rehabilitacji i gimnastyka usprawniająca

dla niepełnosprawnych seniorów 60+” – na realizację zadania publicznego

Gmina Miejska w Tczewie dofinansowała kwotę zł.3.800,-;

         W bieżącym roku sukcesywnie przystępujemy do nowych projektów

finansowanych z Unii Europejskiej, jako współpartnerzy. Otaczamy się

ludźmi przyjaznymi naszym działaniom. Jest to sprawdzian naszych

umiejętności. Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów nie mamy

problemów z coraz to nowymi pomysłami. Działalność Tczewskiego

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzięki dużej aktywności i zaangażowaniu

członków Zarządu, cieszy się dużym uznaniem w środowisku seniorów

miasta i powiatu tczewskiego. Od lat darujemy sobie swój czas i serce,

tym samym, aktywizujemy pozostałych słuchaczy – seniorów TUTW.

Na zakończenie przytoczę fragment wypowiedzi polskiej aktorki Pani

Danuty Szaflarskiej:

„Najtrudniejsze dla kobiety jest, jak kończy trzydzieści lat. Bo wtedy wie,

że opuszcza młodość. A potem to już tylko zabawa! Pięćdziesiąt,

siedemdziesiąt, dziewięćdziesiąt!”

 

Sprawozdanie sporządziła: Maria Banna – przewodnicząca Zarządu

TUTW Tczew, dnia 18 marca 2019r

..


bottom

Designed by Digiter ®