top
logo

Obecni Goście

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

 
STATUT STOWARZYSZENIA
TCZEWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
                                                                § 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 
                                                                § 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Tczew.
 
                                                                § 3
 
Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
 
                                                                § 4

Celem Stowarzyszenia jest :
 •  Zachowanie i zwiększenie intelektualnej i psychicznej aktywności członków.
 • Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki.
 • Propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego.
 • Przełamywanie izolacji osób starszych.
 • Integracja seniorów i osób niepełnosprawnych.
 • Poprawa jakości życia w tzw. „trzecim wieku”.
 • Poprawa sprawności ruchowej.
 • Aktywizacja społeczna osób starszych.
 • Zagospodarowanie wolnego czasu.
 • Przeciwdziałanie demencji starczej.
 • Łagodzenie procesu starzenia.
 • Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń życiowych.
 • Umożliwienie bycia użytecznym i potrzebnym.
 • Odświeżenie wiedzy.
 • Możliwość godnego starzenia.
                                                               § 5
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
 • Wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki.
 • Lektoraty języków obcych.
 • Zajęcia komputerowe.
 • Warsztaty w sekcjach zainteresowań.
 • Gimnastykę usprawniającą.
 • Aerobik wodny, pływanie.
 • Wycieczki turystyczne i krajoznawcze.
 • Samopomoc koleżeńską członków.
 • Inne formy.
                                                                § 6
Realizując cele zawarte w § 4 statutu, stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

                                                                 § 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Zwyczajnych.
 • Wpierających.
 • Honorowych.
                                                                § 8
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania

                                                                § 9
Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba, która złożyła deklarację i uiściła składkę.
Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

                                                              § 10
Członkowie zwyczajni maja prawo:
 • uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 • zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność Stowarzyszenia,
 • otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
 • korzystać z urządzeń Stowarzyszenia,
 • korzystać i innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
Członek Stowarzyszenia może udzielać pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.

                                                               § 11
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia.
 • Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
 • Przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Opłacać regularnie składki.
                                                              § 12
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego,
 • wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 • Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.
 • Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 • Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.
                                                              § 13
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.

                                                              § 14
Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

                                                              § 15
 • Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
 • Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie wspierający maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 • Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
                                                              § 16
 • Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 • Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.
 • Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 • Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

Postanowienia Ogólne

,                                                             § 17
Władzami Stowarzyszenia są :
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
 3. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się z pośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz wymienionych w § 17 (punkt b i c) w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

                                                             § 18
 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek:
 • upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji w § 17 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złożył sprawozdanie za ostatni rok działalności,
 • ustania Członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
 • odwołania przez Walne Zebranie Członków.
2. W razie nie dokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

                                                             § 19
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
 • określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 • wybór Zarządu,
 • wybór Komisji Rewizyjnej,
 • odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 • rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu ze Stowarzyszenia w wypadku przewidzianym w § 12 ust. 3,
 • dokonywanie zmian w Statucie,
 • decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
 • decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 • decydowaniu o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

                                                           § 20
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd
 • z własnej inicjatywy,
 • na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 12 ust. 3 w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania od uchwały, o której mowa w ust.2 lit. b i c.

Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku gdy:
 • Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 • Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 lit. b i c,
 • Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku i terminie określonym w ust. 3,
Organ zwołujący Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie lub w inny skuteczny sposób nie później niż 14 dni przed tym terminem
.
Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

                                                             §21
 • Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 • Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 • Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2 z powodu wymagania kworum, zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd Stowarzyszenia

                                                          § 22
Zarząd składa się z 7 członków.
Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika.

                                                          § 23
Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
 • powoływanie ciał konsultacyjno-doradczych Zarządu,
 • powoływanie pełnomocników Zarządu,
 • kooptacja członków Zarządu zgodnie z § 17 ust. 5,
 • nawiązywanie stosunków pracy oraz zawieranie umów cywilnoprawnych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej lub do prac związanych z realizacją zadań publicznych.
                                                         § 24
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, głos Zastępcy Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego decyduje głos Sekretarza.
Komisja Rewizyjna

                                                          § 25
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego i sekretarza.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, być spokrewnieni i spowinowaceni lub pozostawać w podległości służbowej z członkami innych władz Stowarzyszenia,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienie swej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej na podstawie art. 20 punkt 6c) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873).
Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jej wyborze.

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

                                                          §26
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia
 • kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
 • kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
 • przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
 • kooptacja członków Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 17 ust. 5,
 • zwoływania Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 20 ust. 4.

                                                           § 27
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 jej członków.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

                                                           § 28
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 • Wpływów ze składek członkowskich.
 • Wpływów z darowizn, spadków i zapisów.
 • Wpływów z dotacji.
 • Wpływów z działalności statutowej.
 • Ofiarności publicznej.
 • Dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 • Innych źródeł.
                                                          § 29
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

Co do majątku Stowarzyszenia zabrania się:
 • udzielania pożyczek i zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników,a także osób bliskich dla pracowników, tj. osób z którymi pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
 • wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz oraz pracownicy, a także osoby bliskie pracowników.

                                                         § 30
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa przewodniczący lub zastępca przewodniczącego wspólnie z jednym z członków zarządu lub z pełnomocnikiem zarządu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Oświadczenia woli w zakresie innym niż w ust. 1, składa jednoosobowo członek zarządu.

Rozdział 7
Rozwiązanie Stowarzyszenia

                                                        § 31
W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku.

Statut powyższy został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków
w dniu 16 marca 2015 r.

Zarząd:
1. Przewodnicząca                -  Maria Banna
2. Z-ca Przewodniczącej      -  Ryszard Machnicki
3. Sekretarz                            -  Maria Witkiewicz
4. Skarbnik                             -  Irena Bornowska
5. Członek Zarządu                -  Felicja Paszek
6. Członek Zarządu                -  Irena Czerwińska
7. Członek Zarządu                -  Jadwiga Rajczyk

bottom

Designed by Digiter ®