top
logo

Obecni Goście

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

 

                    KLAUZULA INFORMACYJNA
Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie

        W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym

związanych.


       Administratorem Państwa danych osobowych jest Tczewski

Uniwersytet Trzeciego Wieku (TUTW) z siedzibą w Domu

Organizacji Pozarządowych w Tczewie, Plac Grzegorza 5.


      We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem

danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z zarządem

TUTW listownie na adres wskazany powyżej, telefonicznie na

numery: 662 093 879, 600 352 365 i 784 600 364 lub e-mailem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Administrator przetwarza państwa dane osobowe na podstawie

obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, na

podstawie udzielonej zgody.


    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:


- przyjmowania nowych członków uchwałą Zarządu;

- weryfikowania aktualności opłaconych składek (podstawa

  prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- zapewnienia komunikacji w celu przekazywania informacji drogą

  mailową i SMS–ową o realizowanych projektach, wykładach,

  wycieczkach, planowanych wyjazdach kulturalnych,

   wydarzeniach kulturalnych, realizowanych w Tczewie i okolicach,

- planach i pozostałych działaniach podejmowanych przez Zarząd

  TUTW (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- publikowania imienia i nazwiska w materiałach dotyczących

  działalności TUTW na stronie internetowej, mediach (podstawa

  prawna: art. 6 ust.1 lit. a),
- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np.

  zgłaszanie danych do Sądu Rejestrowego lub ubezpieczeń w

  trakcie wyjazdów; z danych potrzebnych do realizacji

  obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas, w którym

  przepisy nakazują nam przechowywać te dane (podstawa

  prawna: art. 6 ust. 1 lit.c RODO),

- wystawianie i przechowywanie dokumentów finansowych (np.

  KP); z tych danych korzystać będziemy przez czas, w którym

  możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania

  obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów

  państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne

  TUTW; obejmuje to w szczególności ustalanie aktualnej liczby

  członków TUTW (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- archiwalnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).


5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres

    niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym

    czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy

    powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody. 

    Aby móc zostać członkiem Stowarzyszenia, Administrator

    danych musi dysponować Państwa imieniem, nazwiskiem,

    datą urodzenia, adresem zamieszkania, PESELEM adresem

    mailowym i numerem telefonu. Te dane są niezbędne przede

    wszystkim do ubezpieczenia w trakcie wyjazdów, udziału w

    projektach dotowanych, bieżącego administrowania oraz

    przekazywania informacji

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

    przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych

  osobowych;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku odmowy dostępu do danych osobowych zarząd

    nie będzie mógł realizować wobec tych osób naszych celów

    statutowych.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem

   przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje

   Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego właściwego

   w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Dostęp do danych osobowych mają osoby upoważnione przez

      Administratora Danych.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym

    innym podmiotom z wyjątkiem organów nadzorczych (Urząd

    Miasta), organów rejestrowych (KRS) i służb skarbowych, jeśli

    zajdzie taka konieczność.

   Na podstawie umowy powierzenia danych udostępniamy dane

do księgowej, oraz organizacjom, z którymi TUTW współpracuje

w realizacji poszczególnych projektów.

 

……………………………………………
( podpis osoby informowanej )

..


bottom

Designed by Digiter ®