top
logo

Obecni Goście

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

                       POLITYKA  BEZPIECZEŃSTWA

         W ZAKRESIE OCHRONY  DANYCH  OSOBOWYCH 

           Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

Zarząd Stowarzyszenia Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku

(zwany dalej w skrócie „TUTW”) świadomy wagi problemów

związanych z ochroną prawa do prywatności oraz narastającej

skali zagrożeń związanych z nieuprawnionym przetwarzaniem

danych osobowych, dołoży szczególnej staranności w celu ich

ochrony i jednocześnie deklaruje:

a) zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla

    ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki

    związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,

b) zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób

   przetwarzających dane osobowe w Stowarzyszeniu TUTW w

   zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;

c) zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z

   instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

 

I. Postanowienia ogólne
 

Art. 1

1.Dane osobowe w Stowarzyszeniu TUTW przetwarzane są

  z poszanowaniem aktualnych przepisów w zakresie ochrony

  danych, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

2. Stowarzyszenie TUTW nie powołuje Administratora

   Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

 

Art. 2

Ilekroć w Polityce bezpieczeństwa jest mowa o:

a. rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

  danych „RODO”),

b. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r.

  o ochronie danych osobowych,

c. administratorze danych osobowych/administratorze danych

  (AD) – rozumie się przez to Stowarzyszenie TUTW , w imieniu

  którego działa Zarząd,

d. Stowarzyszeniu - rozumie się przez to Stowarzyszenie

   Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku,

e. osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych -

   rozumie się przez to osobę, która została upoważniona na

   piśmie przez administratora danych osobowych do

   przetwarzania danych osobowych,

f. zgodzie osoby, której dane osobowe dotyczą – rozumie się

   przez to dobrowolne konkretne, świadome i jednoznaczne

   okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie

   oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego,

   przyzwala na przetwarzanie informacji dotyczących jej danych

  osobowych.

g. pracowniku - wolontariuszu - osobie wykonującej czynności,

  w szczególności w oparciu o stosunek pracy, umowy

  cywilnoprawne, porozumienie o wolontariat, stosunek

  wynikający z członkostwa w Stowarzyszeniu,

h. rozliczalności – rozumie się przez to właściwość zapewniającą,

   że działanie podmiotu może być przypisane w sposób

   jednoznaczny, tylko temu podmiotowi,

i. integralności danych – rozumie się przez to właściwość

   zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub

   zniszczone w sposób nieautoryzowany,

j. poufności danych - rozumie się przez to właściwość

  zapewniającą, że dane osobowe nie są udostępniane

  nieupoważnionym podmiotom.

 

Art. 3

1. Celem polityki bezpieczeństwa jest ochrona danych osobowych

   przetwarzanych przez Stowarzyszenie w zakresie określonym

   ustawą i rozporządzeniem.

2. Stowarzyszenie zobowiązuje się chronić dane osobowe

   przetwarzane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach,

   systemach informatycznych w zakresie określonym ustawą i

   rozporządzeniem.

3. Stowarzyszenie, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie

   ochrony danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w

   celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w

   szczególności zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób

   przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem,

   rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych

   celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi

   celami („ograniczenie celu”);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne

   do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć

   wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są

   nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały

   niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby,

   której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to

   niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

  dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile

  będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w

  interesie publicznym, do celów badań naukowych lub

  historycznych lub do celów statystycznych z zastrzeżeniem, że

  wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne

  wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony

  praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie

  przechowywania”);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie

   bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed

   niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz

   przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą

   odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Art. 4

4. Polityka bezpieczeństwa zawiera w szczególności:

a) informację o pomieszczeniu tworzącym obszar, w którym

    przetwarzane są dane osobowe,

b) wykaz zbiorów danych osobowych,

c) środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia

   poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych,

d) prawa osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie,

 

II. Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe

 

Art. 5

1.Siedziba Stowarzyszenia znajduje się przy Placu Grzegorza 5,

   83-110 Tczew.

2.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w

  swojej siedzibie wskazanej w ust. 1

3. Obszar przetwarzania danych osobowych obejmuje zamykane

   na klucz pomieszczenie biurowe wynajmowane przez TUTW od

   właściciela, którym jest Dom Organizacji Pozarządowych

   w Tczewie.
4. W pomieszczeniu biurowym znajdują się szafy/szuflady

   zamykane na klucz, w których przechowywane są kartoteki,

   segregatory, skorowidze zawierające dane osobowe członków

  Stowarzyszenia.

 

III. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem

programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

 

Art. 6

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących

zbiorach danych:

a) zbiór danych członków Stowarzyszenia – przetwarzany w

   sposób tradycyjny (w szczególności w kartotekach, skorowidzach,

   księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych , wykaz

   członków w wersji papierowej, deklaracje członkowskie),

b) zbiór danych zawierających dokumentację księgową i

   pracowniczą - przetwarzany w sposób tradycyjny

  (w szczególności w kartotekach, skorowidzach, księgach,

   wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych).

 

IV. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość

   poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi.

 

Art. 7

Administrator danych przetwarza w zbiorach dane osobowe w

następującym zakresie:

a) ZBIÓR 1: zbiór danych członków stowarzyszenia obejmuje:

   imię i nazwisko członka, datę urodzenia, adres zamieszkania,

   telefon, e-mail, PESEL, orzeczenie o niepełnosprawności,

   zainteresowania i pasje.

b) ZBIÓR 2: zbiór danych zawierających dokumentację księgową

   i pracowniczą administratora danych obejmujące następujące

   dane: imię i nazwisko, adres, telefon, wysokość wynagrodzenia,

   numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego; numer

   NIP i PESEL, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia.

 

V. Sposób przepływu danych.

 

Art. 8

Zbiór 1. zawiera dane członków Stowarzyszenia. Dane ze zbioru są

udostępniane członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej w celu

realizacji zadań statutowych, jak również są udostępniane innym

osobom lub organom, na podstawie pisemnej umowy o

powierzenie przetwarzania danych osobowych lub w wypadkach

prawem przewidzianych.

Zbiór 2. zawiera dokumentację księgową i pracowniczą. Dane ze

zbioru są udostępniane członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej w

celu realizacji zadań statutowych, jak również są udostępniane

bankowi, w którym TUTW posiada rachunek bankowy, ZUS,

Urzędowi Skarbowemu oraz innym osobom i organom,

w wypadkach prawem przewidzianych lub na podstawie pisemnej

umowy o powierzenia przetwarzania danych osobowych (nazwy

i adresy instytucji do wglądu).

 

VI. Środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia

    poufałości, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

 

Art.9

Stowarzyszenie TUTW, realizując politykę bezpieczeństwa w

zakresie ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie środki

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych

objętych ochroną.

Stowarzyszenie TUTW gromadzi dane osobowe z wykorzystaniem

systemów informacyjnych w celu zapewnienia komunikacji w

przekazywaniu informacji drogą mailową i sms-ową o

realizowanych projektach, wykładach, wycieczkach, planowanych

wyjazdach kulturalnych, wydarzeniach kulturalnych, realizowanych

w Tczewie i okolicach. Publikowanie danych w materiałach

dotyczących działalności TUTW na stronie internatowej i

mediach społecznościowych.

 

Art. 10

Klucze do pomieszczenia biurowego znajdują się w portierni

administracji tj. Domu Organizacji Pozarządowych. Klucze do

pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania

danych osobowych każdorazowo pobierane są przez upoważnionych

członków Zarządu od dozorcy za pokwitowaniem i zamykane po

zakończeniu pracy.

Budynek, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania

danych osobowych zamykany jest przez administrację Domu

Organizacji Pozarządowych w Tczewie. Budynek jest monitorowany.

Zbiory danych przetwarzane w postaci tradycyjnej są

przechowywane w szafie zamykanej na klucz. Klucz do szafy, w

której przechowywane są dane osobowe posiadają wyłącznie

osoby upoważnione.

Przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach, gdzie są

przetwarzane dane osobowe dopuszczalne jest tylko w obecności

osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.

Pomieszczenie, o którym mowa wyżej, powinno być zamykane na

czas nieobecności osoby upoważnionej, w sposób uniemożliwiający

dostęp do nich osób trzecich.

Opuszczenie pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane

osobowe, musi wiązać się z zastosowaniem dostępnych środków

zabezpieczających to pomieszczenie przed wejściem osób

niepowołanych. W szczególności w razie planowanej, choćby

chwilowej nieobecności pracownika upoważnionego do

przetwarzana danych osobowych obowiązany jest on umieścić

zbiory występujące w formach tradycyjnych w odpowiednio

zabezpieczonym miejscu ich przechowywania.

 

Art. 11

1. Stowarzyszenie, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie

   ochrony danych osobowych, sprawuje kontrolę i nadzór nad

   niszczeniem zbędnych danych osobowych i/lub ich zbiorów.

2. Niszczenie zbędnych danych osobowych i/lub ich zbiorów

   polegać powinno w szczególności na:

a) trwałym, fizycznym zniszczeniu danych osobowych i/lub ich

   zbiorów wraz z ich nośnikami w stopniu uniemożliwiającym ich

   późniejsze odtworzenie przez osoby niepowołane przy

   zastosowaniu powszechnie dostępnych metod,

b) anonimizacji danych osobowych i/lub ich zbiorów polegającej

   na pozbawieniu danych osobowych i/lub ich zbiorów cech

   pozwalających na identyfikację osób fizycznych, których

   anonimizowane dane dotyczą.

 

Art. 12

1. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się

   w szczególności:

a) nieuprawniony dostęp lub próbę dostępu do danych osobowych

   lub pomieszczeń, w których się one znajdują,

b) wszelkie modyfikacje danych osobowych lub próby ich

   dokonania przez osoby nieuprawnione (np. zmian zawartości

   danych, utrat całości lub części danych),

c) udostępnienie osobom nieupoważnionym danych osobowych

   lub ich części.

2. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się również

   włamanie do budynku lub pomieszczenia, w którym przetwarzane

   są dane osobowe lub próby takich działań.

3. Opracowano instrukcję postępowania w przypadku naruszenia

   ochrony danych osobowych.

 

VII. Osoby przetwarzające dane osobowe.

 

Art. 13

Administrator Danych Osobowych:

a) formułuje i wdraża warunki techniczne i organizacyjne służące

   ochronie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom

   nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną,

   przetwarzaniem z naruszeniem ustawy i rozporządzenia

  oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

b) decyduje o zakresie, celach oraz metodach przetwarzania i

   ochrony danych osobowych,

c) odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

 

Art.14

1. Realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych

   osobowych, dopuszcza się do ich przetwarzania w sposób

   tradycyjny wyłącznie osoby do tego upoważnione.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wynikać może

   w szczególności:

a) z charakteru pracy/usług/świadczeń wykonywanych dla

   Stowarzyszenia,

b) z dokumentu określającego zakres obowiązków (zakres

   czynności) wykonywanych przez pracownika/zleceniobiorcę/

   wolontariusza,

c) z odrębnego dokumentu zawierającego imienne upoważnienie

   nadane przez administratora danych osobowych lub inną

   upoważnioną do tego osobę do dostępu do danych osobowych.

3. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie bez odrębnego

   upoważnienia administratora danych osobowych może mieć

   miejsce wyłącznie w przypadku działań podmiotów

   upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do

   dostępu i przetwarzania danych określonej kategorii.

4. W szczególności dostęp do danych osobowych na warunkach

    wskazanych w ust. 3 mogą mieć: Państwowa Inspekcja Pracy,

   Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy skarbowe, Policja,

   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowe Służby

   Informacyjne, sądy powszechne, Najwyższa Izba Kontroli,

   Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i inne

   upoważnione przez przepisy prawa podmioty i organy, działające

   w granicach  przyznanych im uprawnień - wszystkie w/w po

   okazaniu dokumentów potwierdzających te uprawnienia i tylko

   i wyłącznie w obecności członka Zarządu Stowarzyszenia.

 

Art.15

1. Stowarzyszenie, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie

   ochrony danych osobowych, zapewnia kontrolę nad dostępem do

  tych danych. Kontrola ta w szczególności realizowana jest

  poprzez ewidencjonowanie osób przetwarzających dane osobowe

  oraz wdrożenie procedur udzielania dostępu do tych danych.

 

Art.16

Stowarzyszenie, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie

ochrony danych osobowych, zapewnia zaznajomienie osób

upoważnionych do dostępu i/lub przetwarzania danych osobowych

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uregulowaniami

wewnętrznymi, a także technikami i środkami ochrony tych danych

stosowanymi w Stowarzyszeniu.

 

Art.17

1. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostają

   zaznajomione z zakresem informacji objętych tajemnicą w

   związku z wykonywaną przez siebie pracą. W szczególności są

   one informowane o powinności zachowania w tajemnicy danych

   osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia stosowanych w

   Stowarzyszeniu.

2. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

   podpisują zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych

   osobowych.

 

VIII. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie

 

Art. 18

1. Stowarzyszenie gwarantuje osobom fizycznym, których dane

   osobowe są przetwarzane, realizację uprawnień gwarantowanych

   im przez obowiązujące przepisy prawa.

2. W szczególności każdej osobie fizycznej, której dane osobowe

   są przetwarzane przez Stowarzyszenie, przysługuje prawo

   dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo

   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych

   narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się

   ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na

   swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o

   których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; wyrażoną zgodę

   można w dowolnym momencie wycofać, bądź zwrócić się z

   wnioskiem o usunięcie lub przeniesienie danych, zgodnie z

   zasadami określonymi w art. 15 – 22 rozporządzenia

3. Od osób, od których pobierane są dane osobowe,

   Stowarzyszenie powinno uzyskać zgodę na ich przetwarzanie w

   formie stosownego oświadczenia o następującej przykładowej treści:

"Ja, niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

na potrzeby realizacji celów i statutowych zadań TUTW.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

Art.19

1. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie

   powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko zgodnie z

   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Każdy pracownik / wolontariusz przed dopuszczeniem do

   przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do

   zapoznania się i stosowania zapisów niniejszego dokumentu

   oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie

   przepisy aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

 

Art. 20

Niniejszą Politykę Bezpieczeństwa w Zakresie Ochrony Danych

Osobowych zatwierdzono uchwałą Zarządu nr 2-Z-2019

z dnia 24.04.2019 r.

 

Podpisy członków Zarządu

Przewodniczący ........................................................

Wiceprzewodniczący ………………………………………

Sekretarz ........................................................

Księgowy – skarbnik ………………………………………

Członek Z-du ........................................................

Członek Z-du ........................................................

Członek Z-du ………………………………………

..


bottom

Designed by Digiter ®